Всеукраїнська асоціація психолінгвістів

ВАПЛ

gallery/dorabadge1
gallery/logo
Персональний склад ВАПЛ

ВАПЛ об’єднує на добровільних засадах провідних вчених і спеціалістів з питань психолінгвістики, які працюють у різних освітніх галузях і регіонах України з метою ефективного використання їх творчого потенціалу для психолого-педагогічного, людинознавчого, науково-технічного, соціально-економічного та культурного розвитку країни; цілеспрямованого розкриття відповідних напрямків психолінгвістичної  науки, захисту фахових інтересів, взаємної координації науково-дослідної роботи, обміну досвідом тощо.

ВАПЛ створено і діє на основі добровільності, рівноправності усіх членів, самоврядування, законності та гласності. Самоврядність ВАПЛ полягає в самостійному визначенні своєї структури, вирішенні науково-практичних, фахово-світоглядних питань, здійсненні міжнародних наукових зв’язків і реалізації досліджень. ВАПЛ діє у відповідності з Конституцією України, Законами України «Про об’єднання громадян» і «Про наукову і науково-технічну діяльність», іншими законодавчими актами України та Статутом ВАПЛ.

Мета ВАПЛ - вивчати й узагальнювати досягнення психолінгвістики та сприяти найбільш повному практичному використанню цих здобутків в усіх сферах життєдіяльності сучасного суспільства в інтересах ефективного професійного становлення студентської молоді навчальних закладів України, а також сприяти реалізації інтелектуального потенціалу магістрантів, аспірантів, докторантів, пошуковців, які поглиблено досліджують різні аспекти психолінгвістики.

Всеукраїнська громадська наукова організація

 

Основними завданнями ВАПЛ є:

  • Об’єднувати спеціалістів з психолінгвістики навчальних закладів України, громадських організацій, вищих навчальних закладів усіх форм власності, які є членами ВАПЛ, в інтересах гуманізації соціально-культурних відносин в Україні, в інтересах більш якісної підготовки фахівців – випускників ВНЗ.
  • Сприяти утвердженню засобами психолінгвістики навчально-методичних, етичних, психолого-комунікативних, людинознавчих, духовно-гуманістичних принципів, а також міжнародного та наукового співробітництва з метою зміцнення миру між народами.
  • Сприяти засобами психолінгвістики підготовці психолого-педагогічних і науково-технічних кадрів; залучати обдаровану студентську молодь до розробки актуальних проблем психолінгвістики; виявляти й підтримувати обдаровану молодь з нахилами до наукової діяльності в галузі психолінгвістики, сприяючи творчому становленню молодих науковців.
  • Сприяти розвитку та оновленню класичної психолінгвістики з урахуванням альтернативних підходів до базових категорій, понять, термінів, принципів, які набули статусу традиційних і потребують поглиблення з увагою до здобутків фрактальної, духовної, енергоінформаційної, сакральної, езотеричної, квантової, трансперсональної, когнітивної психології та інших людинознавчих наук.
  • Надавати психокомунікативну та профілактичну психотерапевтичну допомогу працівникам підприємств і освітніх навчальних закладів з метою зняття соціально-виробничих конфліктів між партнерами по професійній діяльності.
  • Сприяти засобами психолінгвістики формуванню самодостатніх фахівців для національної освітньої інфраструктури на новій психолого-комунікативній та інформаційно-технологічній основі.
  • Розкриваючи людинознавчий потенціал психолінгвістики, запобігати відтоку інтелектуального потенціалу професійної молоді за межі України.
  • Представляти інтереси та  здійснювати захист прав членів ВАПЛ та працівників її установ.​

 

Для виконання своїх завдань ВАПЛ у порядку, встановленому законодавством:

Виконує комплекс дій щодо створення стимулюючих умов розвитку творчості студентів, магістрантів, аспірантів, пошуковців, талановитих вчених, спеціалістів, здібної молоді; перспективних наукових і виробничих колективів, їх креативно-творчої реалізації та плідної діяльності в кризових умовах становлення ринкової економіки України.

Засновує наукові психолого-лінгвістичні центри та осередки при навчальних закладах України з метою здійснення освітньої людинознавчої діяльності з урахуванням психолого-педагогічних, гендерно-генетичних, інформаційно-комунікативних, соціально-інноваційних та еколого-економічних чинників ХХІ століття тощо.

Забезпечує діяльність своїх осередків і організацій на пріоритетних напрямках психолінгвістики з метою популяризації ефективних психотерапевтичних технологій, що визначають сучасний інформаційно-технологічний рівень освітнього виробництва, високу якість і конкурентоспроможність професійної продукції в підготовці фахівців і їх послуг.

Використовує нові форми організації професійної праці, що забезпечують концентрацію інтелектуального й науково-технічного потенціалу для виявлення і втілення в життя нових психолінгвістичних ідей, примноження духовних цінностей та національних здобутків професійної молоді України.

Виробляє своє бачення проблем реалізації державної наукової та науково-технічної політики й пропонує його у разі потреби на розгляд до органів державної влади.

Здійснює аналіз стану розвитку і впровадження психолінгвістичних науково-дослідних робіт учнівської та студентської (дипломників, магістрантів, аспірантів, пошуковців) молоді , спрямованих на розв’язання актуальних завдань у різних галузях практичної діяльності фахівців, а також розробляє рекомендації щодо їх використання.

Вивчає стан креативно-винахідницької діяльності в науково-освітніх закладах України, створює відповідні інформаційні банки даних та сприяє при потребі їх впровадженню в психолінгвістичну й психолого-педагогічну практичну діяльність.

Приймає участь у створенні разом з іншими установами, кафедрами, лабораторіями, центрами, гімназіями, училищами та вищими навчальними закладами України системи підвищення професійного рівня  педагогічних кадрів з питань психолінгвістики згідно з новими напрямками науки й комп’ютерної техніки, а також організації відповідних фахових стажувань за кордоном.

Утворює спеціальні фонди для матеріальної підтримки соціально незахищених членів ВАПЛ, вживає заходи по захисту їх законних інтересів.

Вирішує питання розвитку міжнародних науково-освітніх, соціально-комунікативних зв’язків з різними закордонними організаціями, проводить обмін психолінгвістичною інформацією, інформаційними банками даних відкриттів та інноваційних технологій; сприяє входженню окремих членів ВАПЛ в світові психолінгвістичні та інші споріднені громадські організації; у вигляді безприбуткової допомоги забезпечує рекламу вітчизняних розробок з психолінгвістики на світовому ринку.

Проводить громадські обговорення та висунення наукових робіт з психолінгвістики на здобуття відзнак і  премій, запроваджує інші засоби заохочення членів ВАПЛ до розробки інноваційних проблем психолінгвістики.

Співпрацює з міжнародними та закордонними установами, з Національною академією наук України, а також з державними органами та громадськими організаціями.

У вигляді безприбуткової допомоги сприяє створенню і впровадженню психолінгвотерапевтичних, психолінгвокореційних, психолінгвопрофілактичних технологій, в тому числі із закордонними партнерами та українською Східною і Західною діаспорою.

Створює спільні наукові  засідання з найважливіших питань психолінгвістичної проблематики з метою більш повного, більш цілісного бачення актуальних, але маловивчених аспектів сучасної української психолінгвістики в контексті вітчизняних та світових, людинознавчих та світоглядних завдань ХХІ століття.

Проводить незалежні громадські експертизи і безприбуткові консультації при розробці психолінгвістичних програм, проектів психолінгвістичного розвитку фахової молоді за замовленнями навчальних закладів України, органів державної влади,  громадських організацій тощо.

Здійснює пропаганду досягнень психолінгвістичної науки та поширює  знання про неї з урахуванням її практичного застосування для самооздоровлення і самоздійснення членів суспільства.

Організовує загальноукраїнські, регіональні, міжнародні конгреси, конференції (інтернет-конференції), симпозіуми семінари та майстер-класи з психолінгвістичних проблем відповідно до статутної діяльності ВАПЛ.

Організовує безприбуткове видання та розповсюдження науково-гуманістичної літератури, журналів, наукових праць, що засвідчують тісні зв’язки психолінгвістичної проблематики з  широким колом мовознавчих, соціально-культурологічних, інформаційно-комунікативних, когнітивно-креативних аспектів сучасної людинознавчої науки.

 

 

Контакти

 

Офіс #207, вул. Сухомлинського, 30.  м. Переяслав-Хмельницький, Київська область, Україна - 08401 info@vapl.pp.ua

Відповідальний секретар ВАПЛ: МИСАН Інна Володимирівна, +38095-460-94-48; +38063-953-66-71 mysan.iv79@gmail.com